DISCLAIMER

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van KEFTEC Luchttechniek besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de website onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie/producten op de website van KEFTEC Luchttechniek wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van KEFTEC Luchttechniek. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

KEFTEC Luchttechniek sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is KEFTEC Luchttechniek niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.